Lou Voorthuijzen officiele website

  Zoektocht van de mens

 

Door: Jo Vorstermans

Door de eeuwen heen heeft God zijn heilswerking naar de zoekende mensheid toe, onder vele namen uitgedrukt. Die mensen,die op een bepaald moment in hun leven, mede door hun gepredestineerd (voorbeschikt) zijn, ontvankelijk waren voor de afstraling van het hoogste licht, werden daar zo diep door gegrepen en innerlijk zo ver boven het alledaagse uitgeheven, dat voor hen nog maar een weg open lag. De inzagen, die zij door het één-zijn met deze hoogste waarheid verwierven, droegen zij, onder hun eigen naam, uit naar hun medemensen. Ze met compassie bij te staan en ze, waar mogelijk, liefdevol te leiden naar de bron van waaruit zij zelf hun charisma konden volbrengen. De verwoordingen van hun bewustwording, hun inzichten, voorschriften en onderwijzingen, waren uiteraard tijd- en plaatsgebonden. Zij werden gevormd en gekleurd door hun aanleg, hun scholing, het milieu en de cultuur waarin ze leefden. Dit laatste deed voor de ontvankelijke hoorder niets af aan het geïnspireerde en zelfs levendmakend woord dat zij spraken. Sommigen van hen werden grondleggers van wereldgodsdiensten, waaruit weer theosofische, filosofische en esoterische scholen zijn voortgekomen.Verlichten of ingewijden worden deze mensen meestal genoemd. Persoonlijk zou ik ze liever Christussen of Godmensen willen noemen. Mensen, die geroepen werden door de hoogste waarheid, en die hun hele leven gewijd hebben aan deze roeping door bij de zoekenden naar licht, de duisternis op te heffen, hun onwetendheid naar bewuste en doorleefde kennis te brengen en daardoor het lijden op onze tragische planeet getracht hebben te verzachten. LOU, de Christus uit Muiden, over hem gaat het in dit artikel, heeft aan ons bewezen zo’n Christus, een Godmens te zijn. 

In het kort geef ik u zijn levensloop: LOU werd geboren op 19 februari 1898 in Breezand. Zijn vader had een welvarend boerenbedrijfje en was overtuigd aanhanger van de zogenaamde zwartekousenkerk. De dertien kinderen, waarvan LOU het zevende kind was, werden streng christelijk-gereformeerd opgevoed. LOU was een pientere, ondernemende jongen. Hij had veel gevoel voor humor, was enorm gevat en had een vreselijke hekel aan het boerenwerk. Jagen en vooral vissen waren zijn grootste liefhebberijen. Hij groeide op tot een buitenbeentje, niet alleen binnen het christelijk-gereformeerde milieu, maar ook binnen het gezin. Dagenlang was hij alleen op zee met zijn bottertje voor de wind. In militaire dienst was hij een stuk verdriet, totaal gespeend van enig krijgsvuur. Hij zat meer in de "petoet" dan daarbuiten. LOU trouwde toen hij 26 jaar oud was met een dochter van een welgestelde, zeer vrome boer. Zij gingen in Den Oever wonen, en LOU werd Zuiderzeevisser. In Den Oever kwam hij al spoedig in contact met leden van een baptisten- en pinkstergemeentegroep. Hij voelde zich daar goed thuis en viel alras op door zijn grote bijbelkennis en zijn fenomenale spreekvaardigheid. Maar viel vooral op door zijn eigen interpretatie van de bijbel, die een geheel andere was dan de kerk leerde. Door zijn grote mediamieke begaafdheid, stond hij bij de broeders en zusters van de kring in hoog aanzien en had daardoor veel gezag. Men noemde hem een Profeet en zelfs een man Gods!

Zijn aanraking met de hoogste waarheid vond midden augustus 1927 plaats. Hij was toen 29 jaar. Pas in 1957, dertig jaar later, heeft LOU hierover in De Brakke Grond te Amsterdam, waar hij maandelijks tot honderden luisteraars sprak, een uitgebreide verklaring gegeven als antwoord op een vraag van een luisteraar. In het kort volgt nu de hoofdzaak uit dit gebeuren: Midden Augustus in 1927 bevond LOU zich alleen bij de Zuiderzee, op een stuk strand dat tussen de Eeuwijksluis en Den Helder kilometers ver droog valt. Daar verscheen hem een ster en een stem sprak tot hem: "Zie het teken van de Zoon des mensen". Die ster verdween, kwam later terug en weer kwamen tot hem de woorden: "Zie het teken van de Zoon des mensen!" LOU werd bevangen, als door een geest, waardoor hij ging lopen als op dageraads vleugelen, zoals LOU dat zelf uitdrukte. Hij was er zelf niet meer, het was een openbaring, die tot hem kwam. De ster was het teken van de wederkomst van de Zoon des mensen! In deze geestestoestand is LOU over een poel met putten gelopen, waar zelfs een reiger niet op zou kunnen staan. "Ik ben er overheen gegaan, want ik was er zelf niet meer. Alleen de openbaring en de kracht die in mij was, bestond", zei LOU. LOU heeft de ster gezien van ‘s nachts halfdrie tot tegen de middag elf uur. Nadien heeft hij de ster nooit meer gezien.Wel was toen iets in hem wat hij niet kon thuisbrengen. Hij heeft dagen geworsteld met dit gevoel. Tenslotte werd het hem duidelijk, maar het geloof was er niets meer en niets minder om. Hij verstond daaruit dat het geloof van Jezus de Christus in hem was gedaald. Het is heel opmerkelijk, dat LOU hier zeer nadrukkelijk spreekt over het geloof van Jezus de Christus en niet over het geloof in Jezus de Christus. LOU had zelf zijn leven lang in Jezus de Christus geloofd en met hem zo ongeveer één derde van de wereldbevolking nog steeds. Maar hier kwam het geloof van de Christus tot een mens! Het geloof, waarmee Jezus zijn zending hier op aarde heeft kunnen volbrengen. Men zou misschien ook kunnen zeggen, dat het Christusbewustzijn in LOU daalde of in hem tot leven werd gewekt. Er brak daarop een hellestrijd in LOU los, want dat geloof openbaarde  aan LOU dat hij geen enkele kennis had van het geloof! Daar stond de grote LOU, de profeet,de man Gods! Zijn geloof was allemaal waan en inbeelding van Satan.Verwaandheid van de macht der duisternis, die zichzelf tot licht wilde stellen. LOU heeft daarna een verschrikkelijke tijd doorgemaakt, geestelijk door vele angsten, lichamelijk door zeer ernstige ziekten. Dit alles duurde tot ver in de jaren dertig.Tenslotte brak het licht door, na de totale verwoesting van zijn ik-menszijn, en bevond hij zich als schepsel, in de juiste relatie tot de schepper. Hierover zei LOU zelf ooit: "God heeft de botjes bij elkaar geveegd en is daarmee mens geworden!" Pas in 1950 kwam LOU tot aanvaarding van zijn roeping. Terugziend naar het moment van aanraking met de naar zijn overtuiging hoogste waarheid, het sterverschijnen, en de lijdensweg die daarop volgde om tot de juiste bewustwording en zijnstoestand te geraken, zei LOU eens: "Ik heb meer dan twintig jaar nodig gehad om hiertoe vrijmoedigheid te verkrijgen!" LOU had sindsdien nog maar één doel, één verwachting in zijn leven, de verloren, onwetende en zoekende mens bewust te maken van zijn werkelijke zijn, van zijn hoge "kom af" om het maar eens populair uit te drukken, en het grote doel waartoe de mens bestemd is.

Zoals ik eerder zei, geeft een Godmens zijn verworven inzichten weer in plaats-, tijd- en cultuurgebonden verwoordingen.. LOU, geboren en getogen in een streng christelijk-gereformeerd milieu, dat zeer fundamentalistisch was, gaf derhalve zijn visie weer in de termen van de joods-christelijke geloofsleer. Hij deed dit aanvankelijk bij volgelingen die hun huis hiervoor beschikbaar stelden. En omdat men op de Zuiderzee wel veel vis, maar geen mensen kon vangen, zette LOU zijn visserijbedrijf aan de kant. Hij ging aan de viskar van enige volgelingen staan op de Dappermarkt in Amsterdam, gerookte aaltjes proberen te verkopen. Dat was voor hem de meest eenvoudige manier om rechtstreeks met de gewone mens in persoonlijk contact te komen. Hij heeft daar echter wel het denigrerende predikaat "palingboer" aan overgehouden. LOU is nooit een palingboer geweest. Hij sprak meer met de mensen die aan de kar kwamen, dan dat hij aaltjes verkocht. Later, vanaf 1954, bracht LOU zijn boodschap elke eerste dinsdag van de maand in De Brakke Grond in Amsterdam. En zondags richtte hij zich tot zijn LOU-groep in het Witte Huis in Muiderberg, waar hij met zijn vrouw en kinderen en een aantal volgelingen woonde. 

Wij, LOU-mensen, zijn met zijn terminologie zeer vertrouwd, en hebben door intense beleving en bewustwording, de waarheid en de veel diepere en bredere betekenis en inwerking van zijn boodschap, leren verstaan. Daarom wil ik met dit artikel een poging wagen LOU’s geweldige boodschap weer te geven in een wat ruimere verwoording, waarmee ik hoop deze wat dichter bij u te brengen. Ondanks deze poging zal het toch nog geen eenvoudige zaak worden.

Ik sprak over zoekenden naar het licht en de waarheid....en dat is een heel indrukwekkende uitspraak! Veel dichterbij is de vraag: wat doet ons mensen zoeken en waar zoeken we naar? Ik denk, en velen met mij, dat we een antwoord zoeken op vragen als: wie zijn wij?, waar komen we vandaan?, waarom zijn we hier? en waarheen zijn we op weg? Maar vooral ook: wat is de diepste zin van alles wat er over ons en met ons zelf en met de gehele mensheid en de aarde gebeurt? Men noemt deze de zingevingvragen van de mens. Er is zoveel verdriet, zoveel angst, ellende, onzekerheid en onnoemelijk veel onschuldig lijden in onze wereld, wat hebben we er door de eeuwen heen van terechtgebracht, bewust of onbewust? Op al deze vragen gaf LOU ons het antwoord! LOU deed ons verstaan, dat de mens en alles wat leeft in het planten- en dierenrijk, is ontstaan uit een zichzelf scheppend en evoluerend principe of geest. Hij noemde dat: de God zonder begin en zonder einde. Of wij ons dit bestaan willen voorstellen zoals de bijbel dat in het eerste bijbelboek Genesis weergeeft, of dat wij aannemen dat het eerste beginsel is ontstaan uit de grote oerknal. Ook wel de Big Bang genoemd, een vanuit een eencellig wezen, middels celdeling, verinnerlijking, aanpassing, mutaties en specialisaties van de cellen, geëvolueerd tot de huidige onvoorstelbaar complexe verschijningsvormen. Daar is natuurlijk iedereen vrij in. Het is hoe dan ook een indrukwekkend gebeuren geweest, en is dat nog steeds. Alles wat leeft en ademt is gevormd uit dezelfde materie of elementen, misschien wel volgens hetzelfde patroon waar ook de sterren, de aarde en onze hele kosmos uit bestaat. Wij existeren in een zichzelf evoluerend heelal en evolueren mee. Omdat de mens uit dit zichzelf scheppend principe is voortgekomen, heeft hij ook de eigenschappen en mogelijkheden van dit principe of deze geestkracht in zich. Deze liggen derhalve in de materie, de stof, in het lichaam dus! En deze immanentie, dit inwonend-zijn, is in elk schepsel aanwezig! LOU sprak dit als volgt uit: "God schiep de mens naar zijn beeld en hij legde zijn gelijkenissen er in! Als beginsel is de mens ziel en lichaam. Hij heeft niet een ziel, maar werd tot een levende ziel geblazen. Tot bezielde stof dus. God ademde zijn grootheid in zijn schepsel!"

Het overgrote deel der mensheid echter heeft geen flauwe notie van dit inwonend-zijn, omdat het bedolven, als het ware dood ligt onder de macht van de weerhouder, God‘s tegenstrever Lucifer, ook wel Satan genoemd. "Deze tegenstrever begeerde te zijn, wat hij als beginsel al reeds was, maar hij had geen kennis aan zichzelf. Hij was onbewust. Dit begeren door onwetendheid veroorzaakte zijn val en in het vallen, doofde het licht van deze lichtdrager," zei LOU. Sindsdien evolueert hij met de mens mee, met het beginsel ziel en lichaam dus, dat ook geen kennis aan zichzelf had en dat nog niet heeft. Beiden waren, als beginsel, zonder kennis over zichzelf tot een eenheid geworden, zijn Lucifer en Schepsel nu samen op de weg van duisternis naar licht, oftewel van onwetendheid naar bewuste Godskennis, zoekend in de alsmaar ronddraaiende denkcirkel van goed en kwaad, goed en kwaad, goed en kwaad………..!Welke mening wij ook over het goede en het kwade hebben, uit de geschiedenis blijkt steeds weer dat het goede vaak veel kwaad kan veroorzaken en dat uit het kwade ook veel goeds is voortgekomen. Een niet te doorbreken alsmaar ronddraaiende denkcirkel! Wij denken ook altijd in vergelijkingen: dit is beter dan dat, dit is mooier dan dat, dit is kleiner, lelijker of groter dan dat… enzovoorts. En als denker heerst Lucifer, ook Satan genoemd, nu volledig over het brein, het denkvermogen van het schepsel en houdt daarmee de immanentie het innerlijke, slapend, ja zelfs in coma! LOU heeft in al zijn redevoeringen, jaar in jaar uit, de macht van Satan als denker over de ganse mensheid geopenbaard. Met het stoffelijk breinvermogen, de hersenen van de mens, waarin nog een wereld van wonderen voor ons verborgen ligt, is Satan, de menselijke geest als denker, door zijn begeerte naar kennis en macht nu tot zijn top gekomen! Een macht, die zich mondiaal uitstrekt over goede en nuttige uitvindingen tot heil van de lijdende mensheid, maar ook dreigt naar totale chaos en onherstelbare vernietiging van al wat is. Zie naar uzelf. Zie naar de wereld waartoe ons zoekend denken en handelen vanuit ons aangeleerde meningen over goed en kwaad de mensheid door de eeuwen heen heeft gebracht. Men waant zich vaak als denker aan God gelijk, welke voorstelling men al dan niet over God heeft, maar men ziet niet, dat alle ellende op deze wereld uit de denker is voortgekomen.

Daarom is het nu de tijd dat de immanente God zichzelf in de mens bewust gaat worden. Dat verkondigde LOU al reeds vanaf 1950. En dit kan niet door uzelf, vanuit uw denken of weten gebeuren. De in de mens gelegde gelijkenissen kunnen alleen van ons binnenste uit (LOU noemde dit: van schepping uit) naar ons bewustzijn komen. Dus niet van ergens boven, of buiten uzelf. Niet door studie, of door een lering, of één of ander –isme dat je ergens opsnuift! Nogmaals: ook niet van uw denken uit! Maar van binnen uit omhoog naar het bewustzijn. Dan wordt de immanente God zichzelf bewust! Maar daartoe moet eerst uw bewustzijn vrijkomen van uw beperkte ik-zijn als denker, en van de u aangeleerde denkbeelden, onze moderne afgoden.

En dit is de zoektocht, de queeste, van de mensheid:

"Leer uw ware zelf kennen, want het is in u gelegd. Ik herhaal: God schiep de mens naar zijn beeld en hij legde zijn gelijkenissen er in. Neem dit woord van mij aan en vertrouw daarop! Ik heb het in u gelegd en u zult de waarheid hiervan ondervinden en tot een nieuw bewustzijn komen." Aldus LOU. "Want u zult ondervinden hoedanig u door uw denken en daarbij door alles wat u hebt ondervonden en wat u is aangeleerd, wordt geleefd alsof u het zelf bent! Deze diepgaande begoocheling van zelf-zijn moet in u tot het diepste gekend zijn en daarna opgeheven worden. De wereld heeft geen behoefte aan nog meer weten, aan nog meer kennis. De mens van deze wereld heeft behoefte aan liefde.Want deze liefde zal als een werkende kracht de mensheid leiden naar de bewustwording van zijn ware zijn en de grote opdracht waartoe de schepper zijn mens heeft geschapen".

Dit is een heel beknopte weergave van de indrukwekkende waarheid die LOU in zijn boodschap naar de mensheid toe jarenlang heeft uitgedragen. Zijn gehele leven heeft hij er aan gewijd om zijn volgelingen en toehoorders hun ware identiteit bewust te doen worden. En ik, Jo Vorstermans, reik u dit aan namens de LOU-groep. Heeft u belangstelling, laat dan van u horen. Wij zijn bereid al uw vragen te beantwoorden.

========================================================

 

 ========================================================

 

 

Godmens!

 lees voor data en bijzonderheden in dit artikel, de zoektocht van de mens en de biografie op deze site,

A

ls het ware ‘uit het niets’ verscheen er in Nederland in 1950 een visserman uit het stadje Muiden die beweerde dat God in hem mens geworden was. Hij deed deze bewering voor het eerst in het openbaar op de Dappermarkt in Amsterdam. Vanaf dat moment ontstond er jarenlang rumoer om de mens ‘Lou’.

Want hoe kon God in een gewone Zuiderzeevisser mens geworden zijn?

Wij moeten dit proberen te zien tegen de achtergrond van die tijd. De verschrikkingen van de voorbije oorlogsjaren hadden veel twijfel gezaaid onder de gelovigen. Het christelijke geloof en de vele kerkelijke richtingen daarbinnen, hun geloofwaardigheid voor een deel kwijtgeraakt.

Want was het niet zo, dat aan dezelfde christelijke God en zijn zoon Jezus, door de elkaar bestrijdende partijen voor de overwinning gebeden werd?

In de vijftiger jaren was nog een groot deel van de Nederlandse bevolking zeer kerkelijk. De dominees en priesters hadden veel in de melk te brokkelen. De ontzuiling had nog niet plaatsgevonden.  Het was bovenal van christelijke zijde dat het rumoer op gang kwam. Gelovigen, theologen en daarna journalisten, schrijvers, psychologen en sociologen kwamen in toenemende mate als bijen op deze voor hen lekkere honing af.

Nederland was met Lou een bijzonder mens rijker, waartegen allen zich op hun eigen manier konden afzetten.

Al snel groeide de groep of de beweging rondom Lou. Iedere eerste dinsdag van de maand werd de grote zaal van het gebouw De Brakke Grond gehuurd. In de volgepakte zaal hield Lou zijn buitengewone verkondigingen.

Waar ging het nou allemaal om?  Daar wil ik in een aantal artikelen op deze website proberen duidelijkheid over te geven.

Zoals u in de biografie hebt kunnen lezen werd Lou geboren in een zeer christelijk gereformeerd milieu. Hij was als kind al een bijzonder mens en verzette zich op zeer jonge leeftijd op zijn eigen manier tegen het bijbelse juk, waaronder het gezin in die dagen moest leven.  Op een zondag vroeg hij eens aan zijn vader, als zij met paard en wagen naar de kerk gingen;

“Pa er staat geschreven in Exodus 20 vers 10 dat gij op deze rustdag van de heer, noch uw dienstmaagd, noch uw vee zult laten werken, waarom gaan wij dan niet lopen?”

Deze vraag laat zien dat Lou als jongmens al de hypocrisie doorzag die vaak in streng godsdienstige gemeenschappen heerste. Deze nogal confronterende vragen werden hem noch door zijn vader, noch door de dominee en de ouderlingen in dank afgenomen.

Lou’s getuigenis over de bijzondere ervaring die hem in 1927 overkwam en waarvan hij in 1950 openlijk begon te spreken, werd hem door zeer weinigen in Nederland in dank afgenomen.  Hij getuigde jarenlang in De Brakke Grond over het proces dat zich over en in hem had voltrokken. Door de inzage die hij hieruit had verkregen wilde hij duidelijk maken, wat er met de mensheid en de schepping aan de hand was. Hij sprak hierover als eenvoudig visserman, vanuit zijn christelijke en bijbelse achtergrond.in een West-Fries dialect.  Lou doorschouwde mijns inziens als geen ander de verborgen en diepere betekenis achter de teksten en de overleveringen, die in deze verzameling geschriften worden weergegeven.

Er is zeer veel over Lou geschreven maar het gebeurde zelden dat er door de pers een goed en zinnig artikel over hem werd uitgegeven. Daarbij wil ik wel toegeven dat een enkele journalist dit wel geprobeerd heeft, maar direct teruggefloten werd door zijn hoofdredacteur.  Ook  degenen die in het verleden over Lou een boek hebben geschreven sloegen behoorlijk de plank mis. Datgene waardoor Lou gedreven werd, is door hen op geen enkele manier begrepen of op een juiste manier weergegeven.

=========================================================

 

Mystiek

Dat wat Lou in 1927 overkwam was een mystieke ervaring waarvan hij tijdens de daarop volgende twintig jaar, de omvang zou gaan ontdekken. Het was deze ervaring en de inzage die hij verkreeg die hem in 1950 aanzette om hier vanuit te gaan getuigen.

Een mystieke ervaring is voor diegene die dit nooit heeft doormaakt een wonderlijk, vreemd en niet te begrijpen gebeuren. Deze hoeft niet noodzakelijk religieus te zijn.

Een mystieke ervaring is de bijzondere vereniging van een mens met de oerbron van zijn bestaan (God).

Het staat vast dat deze ervaringen, die meer of minder diep kunnen zijn, mensen aanzet tot andere inzichten en een gewijzigde levenshouding.  Mystieke ervaringen, intuïtieve inzichten en dromen bij mensen, waren -en zijn nog steeds!- aanleiding voor grote veranderingen en vernieuwingen.  Deze hebben in het verleden plaatsgevonden en voltrekken zich nog steeds op alle gebieden van de menselijke samenleving.

Wij hoeven maar aan Jezus, Mohammed, Boeddha en Lao Tse en vele anderen te denken, om te zien wat hun inzichten, zienswijzen en getuigenissen tot gevolg hebben gehad.

Ik zal in dit artikel niet legio namen van bekende mystici, filosofen en wetenschappers opsommen om aan te tonen wat zij hebben bijgedragen aan veranderingen en vernieuwingen in de samenleving. Iedereen die hierin geïnteresseerd is kan deze kennis op velerlei manieren tot zich nemen.

Het is vreemd en zelfs tegenstrijdig dat Lou zo veel weerstand kreeg uit de hoek van godsdienstaanhangers. De boeken en geschriften waarop alle grote godsdiensten zich baseren gaan voornamelijk over (Gods)mensen die wonderbaarlijke ervaringen en inzichten hadden. Zij kwamen vrijwel altijd in conflict met de wereld om hen heen en met de gevestigde orde. Dit geldt niet alleen voor mensen met een religieuze achtergrond, maar ook voor hen, die vernieuwende ideeën op het gebied van de wetenschap, filosofie, psychologie, politiek naar voren brachten.

Lou heeft diverse malen gezegd dat hij ook gekomen is om de theologie te verbreken. Maar wat hij uitdroeg ging veel verder dan het aantasten van het dogmatisch denken van de godsdienstigen en hun voorgangers.

Wat is een Godmens?

Per definitie is de mens een geschapen of een gecreëerd wezen. Hij heeft zichzelf niet gemaakt en is een product van het evolutieproces op deze planeet.  Wij kunnen nog steeds geen antwoord geven op de vraag of dit door een hogere intelligentie (God) gestuurd wordt. Als wij er van uitgaan dat dit wél zo is, dan zijn alle mensen producten of kinderen van die maker, dus godsmensen.

In Lou’s prediking heeft hij altijd gezegd: “Schepsel gij moet Schepper worden” .

Met andere woorden alle mensen zijn ‘onbewuste’ goden.

Toen Lou in zijn tijd deze beweringen naar buiten bracht brak zo ongeveer de hel los. Hij kreeg weerstand uit alle richtingen van de samenleving: hij was maar een palingboer, een sekteleider, een gek of op zijn minst een godsdienstwaanzinnige. Het kón niet op.

Ik kan u uit ervaring vertellen dat hij géén palingboer was, maar wel een visserman, dat hij niet aan godsdienstwaanzin leed en evenmin een sekteleider was- hij dwong niemand tot iets.  Zijn uitgangspunt was dat alles wat hij beweerde niet alleen aangenomen mocht, maar bovenal beleefd moest worden.  Lou gunde aan allen die hem omringde of zijn inzichten aannamen volledig zijn of haar eigen beleven en groei hiermee.   Dit is door zijn volgelingen echter niet altijd juist begrepen en helaas hebben sommigen ervan ertoe bijgedragen dat er een verkeerd beeld over Lou naar buiten werd gebracht.

 Verkondiging

De kern van Lou’s verkondiging was gebaseerd op de bijbel. Dat is niet te ontkennen.

Bij elke prediking in De Brakke Grond begon hij met de volgende woorden:

“Door de mond van deze Lou spreekt God! Ik predik Jezus Christus lichamelijk, zijn opstandingslichaam met zijn nieuwe naam en dat is Lou. Zij die dit aannemen, zullen dit beleven en die dit beleefd hebben zullen dit daarna zijn. Wat zullen ze zijn? Broeders en zusters van Jezus Christus.  Ik spreek alle schepselen vrij. Geen schepsel ter wereld heeft ooit gezondigd, kan niet zondigen en zal nooit zondigen, want de zonde zelf is de geest die hen leeft en die moet weg”

Lou sprak vaak over zichzelf, als over deze Lou, alsof hij de bewuste schouwer was van wat er innerlijk met hem gebeurde of in hem opkwam. Hij was een zeer naar binnenschouwend mens.

Maar wat bedoelde hij hiermee te zeggen?

“Ik predik Jezus Christus lichamelijk  wil in meer eigentijdse en mogelijk meer begrijpelijke taal zeggen dat in Lou’s stoffelijke lichaam (het schepsel) het Christusbewustzijn -of anders gezegd: het onbewuste of hogere zelf- gerealiseerd was.

“Zijn opstandingslichaam met zijn nieuwe naam en dat is Lou” wil zeggen dat, wanneer het Christus- of hogere bewustzijn gerealiseerd is en het eeuwigheidsprincipe ervaren wordt, de opstanding zich voltrokken heeft.  De mens die deze toestand bereikt heeft is een Godmens!

“Zij die dit aannemen zullen dit beleven en zullen dit daarna zijn” wil zeggen dat eenieder die kan accepteren waarvan Lou getuigde, en wie hij daardoor geworden was, in deze beleving terecht zou komen. Het Christusbewustzijn zou zich dan in die mens openbaren, ontwikkelen en gerealiseerd worden.

“Wat zullen ze zijn, broeders en zuster van Jezus Christus” wil zeggen dat ieder mens (schepsel) waarin het hogere- of Christusbewustzijn tot werkelijkheid geworden is, een Christus is. Daarom zullen zij in overdrachtelijke zin, ‘een broeder of zuster van Jezus Christus’ zijn.

“Ik spreek alle mensen vrij, geen schepsel ter wereld heeft ooit gezondigd, kan niet zondigen en zal nooit zondigen, want de zonde zelf is de geest en die moet weg”  wil zeggen dat het schepsel mens onbewust gebukt gaat onder en geleefd wordt door de tegenstrever van God, de Satan.  De mens als schepsel van God wordt door deze uitspraak van alle zonde vrijgesproken.

De Satan heeft de mens verleid en daarmee de gehele schepping onder zijn macht gebracht. Doordat de mens zich dat niet bewust is, wordt hij misbruikt en met hem de hele Schepping. “De Schepping ligt dood onder de macht en de heerschappij van de Duivel” waren de woorden waarmee Lou dit te kennen gaf.

Deze wijze van benaderen is gebaseerd op het verhaal over de zondeval, omschreven in Genesis het eerste boek van de bijbel. Maar richt zich bovenal op de bevrijding hiervan, die door een verlosser zou plaatsvinden. De schrijver(s) van het boek Genesis versluierden hun diepere inzicht en kennis met betrekking tot de Schepper, het ontstaan en de evolutie van de Schepping in een symbolisch verhaal. Zij moesten dit wel doen omdat zij anders toch niet begrepen zouden worden. Het bijbelse zondevalverhaal over de mens die door de verleiding van de slang (Duivel)  van de appel gegeten zou hebben is in deze tijd van wetenschappelijk onderzoek en kennis niet meer geloofwaardig.

 Met dit symbolische scheppingsverhaal, zou het onderstaande ook bedoeld kunnen zijn:

Het schepsel dat door de natuur of de Schepper voorbeschikt was om mens te worden, ontwikkelde tijdens een bepaalde periode in zijn evolutie een mate van zelfbewustzijn.

Dit zelfbewustzijn is, wat de mens tot mens maakt en waardoor hij verschilt van alle andere schepselen op aarde. Door dit proces ging hij de tegenstellingen onderscheiden en in tegenstellingen denken en raakte hier onbewust in gevangen.

Lou heeft altijd gezegd dat de denker in ieders mensenhoofd  de duivel is.  Hij stelde dat het duale denken waarin de mens gevangen zit duivels van aard is en tegen de natuur en (God) gericht is. Dit weerhoudt hem ervan om zich van zijn ware oorspronkelijke of goddelijke zelf, bewust te worden.

Het duale denken roept emoties en gevoelens wakker en de emoties bepalen weer het denken.  Door de vereenzelviging hiermee wordt dit lichamelijk als ik waargenomen en gevoeld. De mens is in deze vicieuze cirkel volledig gevangen geraakt en is hierdoor van zijn oorsprong of bron afgeraakt en daardoor uit de eenheid in de veelheid terecht gekomen. Door dit denken heeft hij niet alleen zijn eigen kleine wereld geschapen maar ook de wereld om hem heen gemaakt tot wat het is.

Het valt voor ieder weldenkend mens in deze tijd niet te ontkennen dat wat Lou toen probeerde te zeggen nu steeds duidelijker wordt en zeer snel dichterbij komt. Namelijk dat deze wereld zich steeds meer verwijdert van de natuur en in een steeds groter conflict komt met de orde die daarin heerst.  De gevolgen hiervan kunnen inderdaad op een Apocalyps lijken.

Het boek Openbaringen, waarvan wordt gezegd dat dit door de apostel Johannes op het eiland Patmos geschreven zou zijn, is eveneens een verhaal vol joods-christelijke symboliek. Het is zeer goed mogelijk dat achter deze symbolische teksten waarheid schuilt en naar een toekomstige Apocalyps verwijst.

Lou gaf in al zijn predikingen aan dat ieder mens zich volkomen onbewust met deze duale denkwereld vereenzelvigd heeft. De ik die de mens uitspreekt alsof hij dit zelf is, is een begoochelde ik en niet zijn ware en oorspronkelijke zelf. In de beleving en het uitspreken van zijn ik is de mens in de begoocheling gevangen, dat hij zijn gedachten, emoties maar ook zijn lichaam is.

Mensen denken, maar zij zijn deze gedachten niet!  Zij hebben emoties maar zijn deze niet! Zij hebben een lichaam, maar zij zijn dit lichaam evenmin!  Het is de doorlopende en onbewuste identificatie hiermee waardoor deze illusie ontstaat. De mens kan zich bewust worden en doorlopend gaan beseffen dat hij zijn gedachten schept, zijn emoties niet is en dat hij een lichaam heeft.

De waarnemer van de gedachten, de emoties en het lichaam, is het Ware Bewustzijn. Degene die zich dit realiseert komt tot -of herkent-  zijn oorspronkelijke en waarachtige menszijn.

Lou zag het schepsel (de stof) als het door de Schepper geschapen instrument of klankbord met een aantal daarbij behorende eigenschappen. Een van deze eigenschappen was de mogelijkheid tot weten. Het schepsel (mens) als onmacht en het weten moesten weer verbonden raken met het Al.  Dan zou onmacht, almacht en weten alweten worden.

Lou ging het er om dat de mens (het schepsel) zich dit bewust zou worden, omdat hij anders zichzelf en de Schepping te gronde zou richten. Hij wilde dat iedereen deze begoocheling waarin hij gevangen zat zou gaan doorzien. De mensheid zou dan door de beleving hiervan bewust worden van zijn werkelijke en ware wezen en terugkeren naar zijn bron.  De mens als kind van God zou zich dan weer bewust verenigen met deze vader en dit zou de redding van de Schepping én deze wereld tot gevolg hebben.

Het is aan iedereen die dit artikel leest om zijn of haar conclusie te trekken over een aantal belangrijke uitspraken die Lou meer dan zestig jaar geleden deed. Maar wie bereid is tot zelfschouwing, moet toch iets van waarheid in zijn verkondiging kunnen ontdekken.

Het is aan eenieder om te willen inzien hoe hij of zij gevangen zit in de mallemolen van zijn eigen gedachten en emoties en hoedanig hij of zij daardoor geleefd wordt. Ik heb het dan nog niet over hoe wij bespeeld, gestuurd en geleefd worden door opiniemakers, journalisten, reclame, media en ga zo maar door.

De wereld die wij geschapen hebben en de situatie waarin wij als individu alsook als mensheid terecht zijn gekomen lijkt niet bedreigend maar is zeer bedreigend.

Tegen de Adam werd in het Genesis verhaal door God geroepen  ‘Adam waar zijt gij”

Zou dezelfde God een halve eeuw geleden door de mond van een mens niet wederom hebben geroepen:

                                       “ Mens waar zijt gij?””  

Lou!

Hij was geen bestudeerd mens en niet onderlegd in de theologie, filosofie of Oosterse wijsbegeerte en hij sprak ook niet vanuit een wetenschappelijke achtergrond.

Door zijn buitengewone ervaring in 1927 en zijn wording in de jaren die daarop volgden was hij tot een zeer diep inzicht gekomen.  Hij zag in hoe hij zelf en de mensheid gevangen zat en gebukt ging onder de macht en de heerschappij van de Satan. Hij getuigde hiervan bevrijd te zijn geworden, door de kracht die hij het geloof van Jezus Christus noemde.

Al zijn verkondigingen hadden maar één bedoeling: namelijk om de mensheid in deze ervaring te laten delen.

 

Rudolf

 

 

 

 

=========================================================

Voorgaande achterwaarts

(Lou, 1925)

 Wie zijn het die steeds voorgaande achterwaarts wijzen?

Zij zien Hem wel van achteren,

en voorgaande staan zij Hem in de weg,

die de weg is.

 

Zo gaan zij steeds voorgaande langs de vervallen weg.

Waar Hij niet meer is,

daar zijn zij en waar Hij niet meer komen zal,

daar komen zij aan, steeds de wgwijzers onderzoekende

maar al voorgaande, omdat Hij daar geweest is.

 

Alzo zal Hij daar niet gevonden worden, omdat zij voorgaande

achterwaarts wijzen, waar machtig veel doden zijn.

Daar zal Hij niet gevonden worden,

die Hem navolgt en toch al Zijne wegen heeft ondervonden,

waar Hij geweest was,

dat waren de wegen des doods en der helle.

 

Daarna de Opstanding des levends.

Zo heeft de WEG wel wegen achtergelaten,

die wellicht doen dwalen,

omdat zij wel wegen volgen maar de Weg niet.

Jezus is de Weg, de waarheid, de Opstanding,

en het Leven.

=========================================================

Alles of Niets

 (Lou, 1925)

Die veel van de wereld zoekt,

moet alles missen.

Die alles heeft verlaten,

heeft niets over,

hetwelk voor alles al was.

Zo is niets meer dan alles,

daar alles uit niets gekomen is.

 

Daarom komt dan tot alles,

door het niets te zijn.

Dan zult ook gij in het niets,

niet gevonden worden, maar in alles.

Omdat het de Liefde is,

en die niets heeft verlaten,

maar alles heeft.

 

Zo is dan openbaar,

dat wij niets moeten verlaten

en door de Liefde alles hebben.

Houd dan de Liefde vast en laat niets gaan,

omdat alles van God is.

 

God is Liefde.

Die de Liefde heeft, heeft alles

door God en is zelf Liefde,

alles geworden

en zoekt niets niet meer.