Lou Voorthuijzen officiele website

          

Lou aan het woord:

 

 

 

============================================================

Uit een Brakke Grond-rede van april 1957:

"Schepping betekent God onbewust. God is zichzelfe en de schepping wordt alleen God's aanzien, want er is geen aanzien van God zonder schepping. Deze dingen staan beschreven in de bijbel: Philippus zei tegen Jezus: "...toon ons de Vader en het is genoeg!" waarop Jezus antwoordde :"Philippus, hebt ge mij gezien, dan hebt ge de Vader gezien!". Maar de levende ziel ligt nu bij de mens als dood onder Satans medemacht als denker. Satan heerst als een God over het brein en denkvermogen van de mens. Als de stof door het levendmakend woord godvruchtig wordt opgewekt,dus tot leven wordt gewekt, dus weer een levende ziel wordt, keert deze levende ziel in eenheid met de schepping vrijwillig tot God terug, waarbij de ziel bekrachtigd wordt met de eigenschappen van God in het stof....".

Uit een Brakke Grond-rede van april 1958:
 

"Ik wil U vanavond en inzage geven aangaande het nieuwe koninkrijk":

"Wij weten allen, dat Jezus eens heeft uitgesproken: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld".
Zijn Koninkrijk was het rijk der hemelen en niet uit deze wereld. Maar mijn Koninkrijk is  wel uit deze wereld, maar het is niet als deze wereld! Dus alles wat in deze wereld gevonden wordt als deze wereld, komt niet in dat koninkrijk! Voor het intrekken in het Koninkrijk Gods op aarde moet er één ding gebeuren: de begoochelde ik moet opgeheven worden. Precies zoals destijds door de prediking van de Apostelen de Satan het van de Heilige Geest moest ver1iezen. Satans macht werd toen door de Heilige Geest opgeheven, over hun wil, hun zin, hun natuur, hun gevoelens, hun horen, hun zien en verstaan; over de eigenschappen van het lichaam dus. Zo kwamen ze onder de macht van de liefde, waardoor zij de werkelijkheid des levens waren...".

"Datgene dat wij menen zelf te zijn moet weg! Het Koninkrijk der ganse aarde wordt opgericht, maar er zullen weinigen zijn die dat zelf zullen vinden, omdat de herstelling van het Koninkrijk der ganse aarde een verborgenheid is, en dat mysterie ligt alleen bij god als kenner van zijn schepping...!".

"Er is er EEN die Zijn schepping kent, en dat is de Schepper. Twee dingen zal hij dan uitspreken: weten, u moet alwetend worden en “schepsel, u moet schepper worden!
Dat zal in het Nieuwe Koninkrijk gevonden worden..."!.

"God verloochent zijn schepping niet, al is het een vaag overblijfsel wat van de schepping uit nog overgebleven is, namelijk het weten (de Ziel), dat zichzelf niet kan zijn en dood ligt onder de macht van de denker en het schepsel, dat ook zichzelf niet kan zijn...!".

"De mens moet naar God terug, dan zal dat wat nog overgebleven is van de mens, vanuit God opnieuw mens moeten worden.
Mens moeten worden door het leven...!".

"En daarom zullen in het opgerichte Koninkrijk, dat nu komend is geen doden gevonden worden. Dat zal het Koninkrijk zijn van de Levenden en die Levenden zullen zijn als de Engelen Gods, want zij zijn kinderen der opstanding. Die kunnen niet meer sterven, omdat zij Kinderen der Opstanding zijn. Dat zijn de dingen die NU in de wereld gaan geschieden...!".

"Daarom spreek ik van de kinderen der opstanding! Dat zijn de Kinderen van het nieuwe koninkrijk! Het koninkrijk van deze wereld wordt hersteld! Het zal de overwinning van God zijn van schepping uit...!".

 

Uit een Brakke Grond-rede van 1958 (B3/4): 

"Hier zit hij, Heidenen!. gelooft gij het niet? dan behoort hij  die het niet gelooft hier te zitten. Ik ben de allerhoogste rechter, ik spreek alle schepselen der wereld vrij. Zij hebben nooit gezondigd. Zij kunnen zelfs niet zondigen, want de zonde zelf is de geest. Betreurlijk zit ik hier te koop als een mannetje, maar ik zeg u; het is nog veel te mooi, het zou een gorilla moeten zijn. Wat was het uiterlijk van Jezus voor het Joodse volk? Een man van smarten, verzocht in krankheden. Een ieder zijn aangezicht voor hem verbergende, want hij had nog gedaante noch heerlijkheid. Zo sprak de profeet Jesaja. Hij was zo lelijk dat ze hem verworpen hebben. Weg met die mens! En hoe denkt u over deze Lou? Ga uzelf eens na, misschien zult u nog eens tot de erkenning komen dat het van God uit nog een grote tegemoetkoming is dat hij als lelijk mens verschijnt en niet als gorilla want dan moest u hem ondanks dat ook geloven".

"Heidenen, waar vaart gij heen? Voor diegenen, die menen van de Bijbel uit in de Hemel te kunnen klimmen behoef ik maar één bijbeltekst aan te halen. Deze staat in Openbaringen en U kunt het allen lezen. De tekst luidt: alle volkeren en natiën en talen en tongen zijn verleid door het Beest.
Dat dit zo is heb ik tijdens mij redevoering van de vorige maand hier ondervonden".

"de getuige van Jehova zei: ik niet. De Bijbelruiter, of liever schriftgeleerde als zichzelve, inzichzelve ,door zichzelve en met zichzelve de Bijbel, zei ook: ik niet!
De Hervormden, de Gereformeerden de Baptisten en de Lutheranen die onder de prediking van dominee of voorganger zijn, zij allen zeggen:
ik niet!. Ik ook niet zeggen de heilssoldaten van het leger. De Katholieken zeggen: wij niet, want wij hebben het oude. Zelfs de atheïsten zeggen: wij helemaal al niet en ik zeker niet, zegt de wijsgeer heel wijs!
 

“Dus, zegt deze Lou, dan is er maar één conclusie mogelijk: dan hebben alle volkeren en natiën, de talen en de tongen het beest verleid! Maar aangezien Lou deze bijbeltekst “tot de rechten der waarheid”neemt, zijn alle volken, natiën, talen en tongen verleid door het beest! Hiermede weet men natuurlijk nog niet wie dat beest is en dat is ook niemand kwalijk te nemen....".
 

"Op het ogenblik zijn er in Nederland 72 verschillende leringen met de Bijbel.(uitgesproken in februari ‘58) Begrijpelijk is het dan ook dat in die 72 leringen niet verstaan wordt, dat allen verleid zijn door het beest. Hoe heeft het beest het voor elkaar gekregen om alle te verleiden? : door uw eigen ik” en dat is de denker, want zoals u er over denkt, zé bent u verleid met en door de Bijbel!".
 

"Daarmee zeg ik niet dat datgene dat in de Bijbel staat leugen is. Dat heeft deze Lou nog nooit gezegd. Deze Lou zegt alleen, dat alle volkeren, natiën, talen en tongen verleid zijn met de Bijbel. Wat in de Bijbel staat is geen leugen, maar zoals men er over denkt, dat is leugen ".
 

"Weten leidt nooit tot “heilig zijn”, want het zijnde Gods is altijd vanuit de hemel verkregen. De profeten kregen hun geïnspireerde inzagen uit de hemel en deze profetieën werden daarna door de profetenschrijvers opgeschreven Wat nieuwtestamentisch wordt verkondigd is ook van boven verkregen. Het is door de Heilige Geest verkondigd en daarna neergeschreven. Ontstaan uit werkelijkheid en waarheid, is die letter, zoals deze beschreven staat, de waarheid, maar niemand kan de waarheid uit die letter verkrijgen!
De antichrist verhindert het om dat te verstaan!”

 
"Weten uit de Bijbel is het grootse beest dat de wereld ooit gekend heeft. Dat is wat die tekst in het boek Openbaringen bedoelt, want beest wil zeggen lering, welke leer hebt u uzelve toegedaan? Wat hebt gij uzelve daarvan toegediend?”.